Toimintasuunnitelma 2017

Suomen erotuomarien liitto ry

Yleistä

Suomen Erotuomarien liitto ry (SEL) toimii erotuomarikerhojen sekä -liittojen valtakunnallisena keskusjärjestönä. SEL kouluttaa jäsenjärjestöjensä jäseniä sekä tekee tiivistä yhteistyötä lajiliittojen erotuomaritoiminnasta vastaavien ja SEL toimii yhteyslinkkinä jäsen- järjestöjen ja eri yhteiskunnallisten päättäjien välillä.

Kesällä 2016 käynnistettiin yhteinen uusi toimintatapa hallituksen ja koulutustyöryhmän toimesta. Uudella toimintatavalla SEL jalkautuu yhä enemmän eril lajien eritasoisiin erotuomaritoiminnan koulutustilaisuuksiin. Tapahtumille laaditaan vuosikello ja hallituksen sekä koulutustyöryhmän jäsenet menevät eri lajien kerhoihin ja kokouksiin kertomaan SEL:n toiminnan tajoamista kursseista ja koulutusvaihtoehdoista. Vuosikello otettiin käyttöön elokuussa 2016 ja sitä jatketaan vuoden 2017 loppuun.

SEL:n rooli ja strategia on toimia tuki- ja palveluyksikkönä eri lajien erotuomareiden kouluttamisessa, opastamisessa ja kehittämisessä.

Aiemmin käyttöön otettu strategia on vakiinnuttanut ja asettanut SEL:n siihen asemaan erotuomarikentässä, johon SEL on pyrkinyt. Strategia on palvellut koko erotuomarikenttää ja tukee vahvasti lajiliittojen toivomaa omaa erotuomarikoulutusta sekä jäsenjärjestöjen ja erotuomarikerhojen järjestämiä erotuomarikoulutuksia.

SEL jatkaa myös osallistumista jäsenjärjestöjen ja erotuomarikerhojen tilaisuuksiin järjestäjänä yhdessä erotuomarikerhojen kanssa, näin voidaan taata jatkossakin eri lajien erotuomaritoiminnan tukemista ja kehittämisestä.

Hallinto

SEL:n toiminnasta vastaa jäsenpohjaa mahdollisimman laajasti edustava hallitus. SEL jatkaa hallintonsa järjestämistä olemasssa olevien taloudellisesten resurssien toiminnan pohjalta.

SEL:n hallintoon perustetaan työryhmiä, joista tärkein on koulutustyöryhmä.

Hallituksen päätöksistä toimitetaan tiedote jäsenjärjestöille.

Talous

SEL:n talous on riippuvainen valtion toiminta-avustuksesta, koska jäsenjärjestöiltä perittävien jäsenmaksujen osuus ei riitä kattamaan koulutuksien myötä syntyneitä kuluja ja, jotta myös pienetkin erotuomariliitot ja järjestöt voivat liittyä SEL:iin.

Lisäksi koulutuksien kurssimaksut pyritään pitämään kohtuullisina, jotta mm. nuorilla ja vähän aikaa tuomaritoiminnassa mukana olevilla tuomareilla on mahdollisuus osallistua ammattitaitoa edistäviin koulutuksiin.

Hallinnon kulut pidetään pieninä käyttämällä hallitusta ja työryhmiä sekä suunnittelevina että toimeenpanevina yksikköinä.

Jäsenistö

Jäsenistö ei voi enää nykyisellä pohjalla laajentua, koska valtaosa maamme isoista joukkuelajien erotuomarijärjestöistä jo on liittomme jäseninä. Sitä vastoin yksikölajien puolella on mahdollista saada uusia jäseniä. Jäsenistän aktivoiminen on tulevaisuuden suurimpia haasteita.

Järjestöpäivä

Osallistutaan Opetusministeriön järjestämälle järjestöpäiville.

Erotuomariseminaari

Helmikuussa järjestetään jälleen lajiliitoille yhteinen erotuomariseminaari, josta on muodostunut jokavuotinen tapahtuma yhdessä lajiliittojen erotuomaritoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa.

Seminaari antaa myös vuosittain hyvän kuvan valtakunnallisesti erotuomarikentän nykytilasta ja siitä, miten erotuomaritoimintaa voidaan yhdessä kehittää.

SEL järjestää seuraavan erotuomariseminaarin 08.02.2017.

Koulutustoiminta

Koulutustuotteet on uudistettu viimeisten kolmen toimintavuoden aikana ja lisäksi saatu kolme uutta tuotetta.

Koulutuksien kehitystyötä jatketaan edelleen vuositasolla yhdessä lajiliittojen kanssa, jotta ne vastaavat erotuomarikentän toivomia tarpeita.

Tärkeimpänä tehtävänä on jatkaa tuki- ja palveluyksikkönä mm. lajiliitoille koulutustoiminnassa.

Koulutustyöryhmän jäsenet edustavat eri jäsenjärjestöjä ja lajiliittoja. Heillä on hyvä kuva oman lajiliittonsa/jäsenjärjestönsä koulutustarpeista.

Koulutustoiminnassa tullaa myös jalkautumaan jäsenjärjestöjen ja lajiliittojen sekä erotuomarikerhojen järjestämiin tilaisuuksiin ja pyritään yhdistämään eri lajien yhteistyötä.

Lisäksi SEL järjestää yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa alueellisia erotuomarikoulutustilaisuuksia.

Toimintavuoden 2017 aikana järjestetään seuraavat koulutustilaisuudet :

- erotuomareiden nuorituomari leiri 23.-24.09.2017

- erotuomaritarkkailijakoulutus 11.11.2017

- henkisen valmennuksen kurssi 14.-15.10.2017 (osio 1 2017-2018)

- fysiikka ja ravintokurssi 21.10.2017

- erotuomarikouluttajakoulutus 10.-12.02.2017 (osio2 2016/2017 ja 06.-08.10.2017 ( osio1 2017-2018)

Jokaisesta koulutustapahtumasta vastaa SEL:n edustaja, joka toimii samalla koulutuksen vetäjänä. Ao henkilöt kuuluvat kukin SEL:n koulutustyöryhmään.

Tiedotus

Tiedottaminen hoidetaan internetsivuston ja sähköpostin välityksellä. Yhteyksiä ja yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa jatketaan.

Yhteenveto

SEL:n toimintaa pyritään tulevana kautena vakiinnuttamaan keskittämällä resursseja eri tukitoimintoihin. Tähän päästään hallituksen ja koulutustyöryhmän jalkautumisella tukemaan erilaisia kerhotoimintoja ja lisäämään tietoisuutta SEL:stä ja tarjoamista mahdollisuuksista eri erotuomarikentillä.